четвер, 30 червня 2022 р.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА 2021-2022 Н.Р

 

Соборненська гімназія імені Володимира Гарматія 

Байковецької сільської ради

Тернопільського району

Тернопільської області

 

ЗВІТ

директора гімназії Єжижанської Л.В. перед громадськістю про діяльність навчального закладу в 2021/2022 н.р..

На зображенні може бути: квітка та просто неба 


Юридична адреса закладу освіти:

47713,  с. Соборне

Район: Тернопільський

Область: Тернопільська

E-mail: sobornenska.zosh@gmail.com

 

СОБОРНЕ - 2022

 

 Україна переживає зараз дуже складні часи – ми боремося за свою свободу і незалежність.  Освітяни - на своєму вчительському трудовому фронті. Працюємо сумлінно і творчо, відповідально ставимося до виконання посадових обов’язків і вже цим наближаємо  перемогу.

У своїй роботі протягом звітного періоду я керувалася статутом гімназії, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора гімназії, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 У суспільстві все більше утверджується розуміння того, що, насамперед, освіті потрібно відмовитись від однобічної орієнтації лише на соціальне замовлення та сконцентруватися на особистісних потребах людини, її ціннісних вимірах щодо пізнання природи, світу і самого себе, наданні можливості кожному досягти бажаного власними зусиллями.

Педагогічний колектив гімназії в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами реформування середньої школи «Нова українська школа», новим Державним стандартом початкової освіти, Стратегією розвитку  гімназії, перспективним та річним планом роботи гімназії, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність. Свої корективи в нього вніс спочатку карантин, викликаний епідемією коронавірусної інфекції, а з 24 лютого повномасштабна війна росії проти України. Освітній процес в гімназії був організований у дистанційному форматі.

 Гімназія – це дім для дитини, саме тут вона пізнає світ, отримує знання, спілкується з однолітками та дорослими людьми. Дитина має право на розуміння, на турботу, на увагу, підтримку та впевненість у своєму майбутньому. У 21 сторіччі учитель перестав бути єдиним джерелом знань, а отже – він повинен опанувати нову роль. З ретранслятора він має перетворитись на помічника, ментора дитини, який супроводжує її у процесі пізнання і досліджує світ разом із нею. Учитель і дитина – це партнери, тому рішення щодо роботи на уроці вони приймають спільно. Для цього потрібно змінити взаємовідносини вчителя й учня.

Перед закладом освіти стоїть велика відповідальність за майбутнє покоління. Гімназія стає на нові шляхи розвитку, які направлені на реалізацію концепції "Нової української школи".

Аналіз охоплює основні напрями діяльності освітнього процесу закладу. Особлива увага звертається на створення у ЗЗСО належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, виконання вимог нового Державного стандарту. В гімназії проводиться послідовна робота щодо реалізації стратегії розвитку державної освіти, визначеної законодавством України, Указами Президента України щодо основних напрямків реформування національної системи освіти, Національної доктрини розвитку освіти.

За Статутом навчальний заклад є гімназією — закладом загальної середньої освіти І – ІІ ступенів. Навчання ведеться державною мовою.

Функціонує група продовженого дня для учнів 1-4 класів.

Згідно з навчальним планом здобувачі освіти  починають вивчати іноземну мову (англійську) з першого класу, учні 5,6,8,9класів вивчають другу іноземну мову — німецьку.

Шкільна мережа закладу станом на 01.09. 2021 р. складала 63 особи , що навчаються у 1-9 класах. Учнівський контингент відповідає кількості учнів у алфавітній книзі та підтверджений відповідними наказами по гімназії.  Середня наповнюваність класів відповідає нормативним вимогам та становить 8,2 учнів

 

Загальна кількість учнів

Загальна кількість класів

2020/2021

71

9

2021/2022

63

9

 

Організація працевлаштування:

- випускники 9 класу продовжують навчання і отримують повну середню освіту в школі або коледжах.

 Створення умов для варіативності навчання та впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальний процес.

 Освітню програму  Соборненської гімназії імені В. Гарматія  Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області на 2021/2022 навчальний рік розроблено на виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту ”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Концепції «Нова українська школа», постанов Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти,наказів Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01).

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, який прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання патріотизму, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

 Соборненська гімназія ім. В. Гарматія Байковецької сільської ради Тернопільського району здійснює діяльність за напрямами

·загальна середня освіта:

початкова освіта (1-4 класи);

базова загальна середня освіта (5 – 9 класи).

Навчальний заклад Соборненська гімназія ім В. Гарматія Байковецької сільської ради нараховував на початок 2021-2022н.р. 22 учня початкових класів та 49 учнів основної школи. Навчальний план зорієнтований на роботу за п’ятиденним робочим тижнем.

Розподіл учнів за класами на 01.09.2021 р.

1 клас - 5 учнів                       5 клас – 8 учнів

2 клас - 5 учнів                      6 клас - 9 учнів

3 клас – 5 учнів                     7 клас –5 учнів

4 клас – 7 учнів                      8 клас - 11

                                              9 клас - 8

Робочий навчальний план розроблено на підставі навчальних планів:

для 1-4-іх класів – за Типовим навчальним планом для початкової школи з навчанням українською мовою (додаток 1 до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.).

для 5 –9 –х класів – за навчальними планами закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання ( таблиця 10 (5-6,8-9 класи) таблиця 1 (для 7 класу)до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405).

Робочий навчальний план включає інваріантну, сформовану на державному рівні, та варіативну складові.

Варіативна складова передбачає збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором.

При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме навантаження розраховано на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

 Облік курсів за вибором здійснюється на окремих сторінках класного журналу, навчальні досягнення учнів оцінюються та результати виставляються до класного журналу за рішенням педагогічної ради.

Освітня програма для 1-4-го класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентризму;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання

Протягом 2021/2022 н. р. в закладі використовувалися такі інноваційні технології навчання:

1. Впровадження комп’ютерних технологій.

2. Використання опорних схем (готових, складених самостійно).

3. Створення ментальних карт.

4.Використання різноманітних елементів інтерактивного навчання (метод «Прес», коло ідей, дебати).

5. Комп’ютерна презентація.

6. Використання опорних схем, опорних конспектів, алгоритмів.

7. Дослідницький проект.

8. STEM – уроки.

Пріоритетне місце в роботі вчителя посідає використання комп’ютерної, копіювальної оргтехніки.

У гімназії здійснюється інноваційна діяльність щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій.

 

 Організація різних форм позаурочної освітньої роботи.

Аналізуючи позаурочну зайнятість учнів у гуртках, секціях, навчальних курсах, адміністрація гімназії веде роботу, спрямовану на створення умов для розвитку творчих здібностей та обдарувань здобувачів освіти.

 

 

 

Мережа гуртків у 2021/2022 н. р.:

Назва гуртка

Декоративно – ужиткове мистецтво.

 

 

 

У гімназії на кінець 2021– 2022 н.р. навчалося 62 учні, відсоток учнів, охоплених гуртковою роботою , становить 28%.

Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації МТБ:

Створення нових кабінетів:

- 1 клас – згідно стандартів НУШ;

- формування безпечного освітнього середовища: створення «зеленого» класу, зони відпочинку для здобувачів освіти

- закладка моносадів: ірисів, півоній, хризантем.

Педагогічний склад:

Педагогічний колектив складається з 19 осіб, всі педагоги мають вищу освіту. Станом на 01.09.2022р. Гімназія укомплектована педагогічними кадрами, є вакансія практичного психолога.

 Кількість вчителів вищої категорії становить 65%. Кількість вчителів, що мають категорію «спеціаліст» становить 16%. Пенсіонерів - 5,5%. Основна категорія вчителів віком 41 рік, що є оптимальним показником з позиції досвіду та компетентності. Ведеться активна робота щодо оновлення кадрів, залучення до роботи молодих працівників, випускників вищих навчальних педагогічних закладів.

Розвинена система роботи для допомоги молодим вчителям - наставництво.

 Робота з обдарованими учнями:

Гімназією розроблені заходи щодо роботи з обдарованими здобувачами освіти, активізації та стимулювання діяльності педагогів у напрямку роботи з обдарованою учнівською молоддю, переглянуто та поновлено шкільний інформаційний банк даних про учнів гімназії, організовано роботу по підготовці та участі учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах , проведено гімназійні  конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; працює факультатив з християнської етики, курси за вибором «Екоспоживач» та «Українознавство»; забезпечено умови для художньої самодіяльності здобувачів освіти; забезпечено інформування про їхні досягнення на сайті гімназії, відстеження досягнень обдарованих дітей.

Участь здобувачів освіти у предметних олімпіадах

Під керівництвом учителів учні нашої гімназії брали участь у Всеукраїнських олімпіадах І етапу(у зв’язку із карантинними обмеженнями МОЗ скасував проведення ІІ етапу олімпіад).

13 учнів брали участь у Міжнародному учнівському конкурсі з інформатики «БЕБРАС» .

Учні гімназії є активними учасниками конкурсів:

 - Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика: 5 кл.-В. Романська, 7 кл. – Мацько Ю., 9 кл. – Конет .С.,

- Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка: 9 кл. – Конет .С.,

- Міжнародного математичного конкурсу « Кенгуру».

Учні початкової ланки брали активну участь у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах: «Колосок», «Грінвіч», всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»,  у традиційному зимовому конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет». Учні 3 класу стали переможцями обласного конкурсу «Малюнок, вірш, есе, відеоролик» крізь призму УХВЛ».

Педагогічний колектив дбає про виховання в учнів почуття громадянської та національної гідності, самосвідомості, патріотизму. Соборненська гімназія носить ім’я випускника Героя України Володимира Гарматія. Зусиллями педагогів створено і видано за підтримки Байковецької сільської ради книгу спогадів про Героя України Володимира Гарматія. 4 серпня 2021р. у день народження Героя її буде урочисто презентовано. У закладі створено куток Героя, відбуваються пам’ятні заходи.

Традиційними у гімназії є свята першого та останнього дзвінків, свято Матері, години пам'яті жертв голодомору та Бабиного Яру, прощання з Буквариком, пісенні вернісажі, конкурс «Школа має таланти», дні самоврядування тощо.

Основним завданням, яке стоїть перед педагогічним колективом, є формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей. Цьому сприяють такі форми роботи з учнями, як тематичні лінійки, акції, флешмоби, години спілкування, бесіди, родинні свята, анкетування учнів, батьків, зустрічі за "круглим столом", вечори пам'яті тощо. Після початку повномасштабного вторгнення росії навчання в гімназії було організоване у  дистанційному режимі, до нього долучились ще 11 дітей із числа тимчасово переселених громадян. Учасники освітнього процесу активно включились в роботу по допомозі фронту: плели маскувальні сітки, збирали речі і продукти для тимчасово переселених громадян, ліпили вареники і пекли печиво для передачі нашим захисникам.

Педагогічний колектив підтримує тісний зв'язок з громадськістю. Ця співпраця  спрямована на участь дітей в соціально значущих справах, виховання в учнів шанобливого ставлення до ветеранів, людей похилого віку, прищеплення навичок спілкування з дітьми, що мають обмежені можливості з причин фізичних вад, виховання милосердя.

Враховуючи, що робота з обдарованими учнями є пріоритетним напрямком, слід звернути увагу на проблеми, що потребують вирішення. А саме:

-на необхідність покращення системи роботи з підвищення рівня досягнень обдарованих учнів з української мови, математики, хімії, біології, географії, інформатики, історії України, правознавства.

-на малу кількість учасників та переможців олімпіад та конкурсів обласного та Всеукраїнського рівнів.

Стимулювання здобувачів освіти

Учні, нагороджені грамотами відділу освіти Байковецької сільської ради:  Конет Софія, Мацько Юлія, Кузьмяк Юрій.

Мацько Юлія  та Арсен Стрельбицький  під керівництвом вчительки біології І.Б.Петрів здобули ІІ місце в обласному конкурсі природничих проектів.

«Еко Школа»

Гімназія  бере участь в  інноваційному освітньому експерименті регіонального рівня «Еко — Школа». На  гімназійному подвір”ї висаджено моносади ірисів, піонів, туй, чорнобривців. Ведеться  екологічна і природоохоронна  робота в класних колективах.

  Грамотами  ТОКІППО за активну участь у проєкті  відзначені директор гімназії Л.В.Єжижанська, педагог-організатор О.С.Волошин.

 Медичне обслуговування.

В гімназії працює сестра медична, яка разом із адміністрацією контролює питання здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу.

 Поглиблений медичний огляд пройшли 100% учнів. Вікові щеплення зроблені своєчасно.

 

 

 Учні розподілені по групах для занять фізкультурою:

-основна -63 школярів -96,1%;

-підготовча-1 школяр -1,3%;

-спеціальна-2 школярі –2,6%;

Продовжено роботу по прищепленню в учнів навичок здорового способу життя. З цією метою розроблено ряд заходів: у початковій та основній школі щоранку проводилася ранкова зарядка, під час уроків - фізкультхвилинки, конкурс „Козацькі розваги”, велопробіг, естафети. Здійснюється моніторинг здоров’я здобувачів освіти класними керівниками та вчителем фізичної культури.

Забезпечення організації харчування

Одним із важливих аспектів формування здорової дитини є організація харчування. На виконання розпорядження сільського голови в закладі організовано роботу щодо забезпечення учнів 1-4 класів гарячим харчуванням. Наказами по гімназії призначені відповідальні за організацію харчування. затверджені списки здобувачів освіти пільгових категорій, які харчуються безкоштовно. Харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій безкоштовне. У закладі проводиться санітарно-просвітницька робота, для організації харчування учнів адміністрація гімназії керується вимогами санітарного законодавства, контролює чіткість дотримання режиму харчування. Питання організації гарячого харчування учнів та моніторинг його забезпечення знаходяться під постійним контролем директора гімназії.

 Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності та бездоглядності .

Одним із напрямків виховної роботи є робота з профілактики правопорушень та запобігання негативних явищ в учнівському середовищі, Учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги, немає. Упродовж останніх трьох років у закладі не було скоєно правопорушень під час освітнього процесу. Робота відбувалася при співпраці гімназії з відділом освіти та відділом у справах дітей, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Байковецької сільської ради, сектором ювенальної превенції ВППП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області. Разом із зазначеними вище організаціями з метою запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності, жебракування, бродяжництва, злочинності, попередження скоєння насильства, катування та мордування дітей було проведено:

-спільні обстеження житлово-побутових умов учнів пільгового контингенту,

-спільні профілактичні рейди «Урок»,

-профілактичні бесіди.

Протягом 2021/2022 навчального року проводився рейд «Урок» в мікрорайонігімназії, який дозволяє виявити учнів, схильних до пропусків уроків без поважних причин та з’ясувати місця їх перебування. У закладі освіти  постійно поповнюється база даних на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинились у складних життєвих обставинах.

 Соціальний захист

Класні керівники 1-9 класів на початку вересня складають соціальний паспорт класу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників.

Здійснено:

·        Виявлення дітей пільгового контингенту.

·        Створення соціального паспорту дітей пільгового контингенту.

·        Залучення до гурткової роботи дітей пільгового контингенту.

·        Організація безкоштовного харчування дітей пільгового контингенту:

 - дітей із малозабезпечених сімей;

·        Організація консультаційної допомоги батькам пільгового контингенту.

·        Залучення учнів пільгового контингенту до роботи в органах самоврядування.

·        Участь дітей пільгових категорій у новорічних та різдвяних святах.

·        Організовано безкоштовне харчування для дітей пільгового контингенту

 Питання профілактики дитячого травматизму

 З метою збереження життя і здоров’я учнів у гімназії існує система навчальної, просвітницької та виховної роботи. Робота щодо запобігання дитячого травматизму знаходиться на постійному контролі адміністрації . Питання організації роботи зі створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу та запобігання випадкам травмування учнів заслуховується на нарадах, на засіданні методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах. Учасники освітнього процесу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог під час проведення уроків та позакласних заходів. На виконання нормативних вимог з учнями проводяться відповідні інструктажі, про що зроблено записи у журнали інструктажів та класні журнали. Класні керівники проводять відповідну профілактичну роботу з учнями з питань безпеки життєдіяльності. У журналах і щоденниках учнів наявні записи про проведення запланованих та додаткових бесід. Протягом року класні керівники організовують різноманітні заходи з профілактики дитячого травматизму (бесіди, години спілкування, вікторини, екскурсії тощо), що відображено в планах роботи класних керівників. Щорічно у вересні проводиться Тиждень безпеки дорожнього руху, Місячник безпеки дорожнього руху відповідно до складених планів, проводяться Дні цивільного захисту. Для запобігання травматизму складено графік чергування вчителів під час перерв, в їдальні. Одним із шляхів запобігання дитячого травматизму є вивчення учнями  предмету «Основи здоров'я», програма якого визначається практичним спрямуванням, передбачає формування основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій. Адміністрацією гімназії  та членами комісій забезпечується дотримання вимог щодо розслідування нещасних випадків, які сталися під час освітнього процесу, у повному обсязі. Нещасні випадки, які сталися під час освітнього процесу реєструються у відповідному журналі. Потребує продовження робота класних керівників щодо формування в учнів основних моделей безпеки під час виникнення надзвичайних ситуацій, формування у них  навичок безпечної поведінки під час перерв та під час проведення масових заходів; посилення персонального контролю з боку адміністрації гімназії за роботою вчителів щодо профілактики та попередження травматизму. У зв’язку з російською агресією класні керівники в онлайн режимі систематично проводять бесіди щодо дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану.

Управлінські рішення приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Намагаюся створювати такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива підтримується.

У своїй роботі з працівниками гімназії я дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються і виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. У кожному із працівників гімназії бачу, насамперед, особистість в усьому розмаїтті її людських якостей. Використовую такі методи керівництва, як порада, похвала, особистий приклад.

Прагну, щоб у гімназії  було наявне творче вирішення справ.

Дякую усім за плідну роботу у 2021-2022 н.р.

Ми обов’язково вистоїмо, ПЕРЕМОЖЕМО! І повернемося за шкільні парти 1 вересня 2022-2023 навчального року!

 

пʼятниця, 10 червня 2022 р.

 вебсайт Урядового

контактного центру (https://ukc.gov.ua.) для інформування всіх зацікавлених осібчетвер, 2 червня 2022 р.

ПОДЯКА БАТЬКАМ!

 


Ось і закінчується 2021-2022 н.р. Цей рік був дуже напружений. Нам з  Вами довелось пристосовуватись до нових умов навчання під час воєнного стану.Висловлюємо Вам свою щиру глибоку вдячність за систематичну допомогу в організації освітнього процесу.Ви стали нашими помічниками,були завжди на зв’язку, підтримували, втішали. Адміністрація та педагогічний колектив висловлює Вам щирі слова подяки за взаємопорозуміння, небайдужість, підтримку! Ми  Вас цінуємо, поважаємо! Дякуємо! Ви-найкращі!

 Завдяки Вашій підтримці, розумінню, ми зможемо і далі виховувати наших дітей, розвивати в них прагнення до знань, творчості.
 Бажаємо Вам усіляких благ, оптимізму, здоров'я, процвітання і великого людського тепла.
 Будемо раді подальшому розвитку нашого співробітництва і взаєморозуміння!

Слава Україні! Героям Слава!

ОГОЛОШЕННЯ!


Свято останнього дзвоника в Соборненській гімназії імені Володимира Гарматія 
 відбудеться  8 червня 2022 року онлайн , в режимі зустрічі на платформі Gooql Meet. Покликання класні керівники повідомлять додатково.
Початок свята о 10.00
Реєстрація розпочнеться о 9.45
Дякуємо за розуміння. До зустрічі!